Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej

ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2017/2018

 

 1. W szkole organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny.
 2. W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci sześcioletnie - urodzone w 2011r.
 3. Do oddziału przedszkolnego mają również prawo być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie.
 4. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka.
 5. Zapisy będą się odbywać w dniach od 13 do 31 marca 2017r.
 6. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekroczyć 25.
 7. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci spoza rejonu szkoły.
 8. W przypadku naboru warunkującego utworzenie więcej niż jednego oddziału przedszkolnego dyrektor szkoły powołuje zespół dokonujący przydziału dzieci do poszczególnych oddziałów. W skład zespołu wchodzą pedagog szkolny i nauczyciele wychowawcy przyszłych oddziałów.
 9. Dla dzieci rodzice mogą wykupić obiady w stołówce szkolnej.
 10. Do dnia 28 kwietnia 2017r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.
 11. Rodzice po zapoznaniu się z przydziałem dziecka do oddziału mogą w ciągu dwóch dni złożyć pisemną prośbę (z uzasadnieniem) do dyrektora szkoły o zmianę przydziału; prośby rozpatruje dyrektor szkoły po konsultacji z zespołem dokonującym przydziału dzieci do oddziałów klasowych w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.
 12. Dyrektor zorganizuje zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego. Na zebraniu rodzice kandydata potwierdzają wolę jego przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 * wzory dokumentów dostępne w zakładce DO POBRANIA

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka

ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej

na rok szkolny 2017/2018

 

 1. W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie - urodzone w roku 2010, które realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok, decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przedłożonej w sekretariacie szkoły przez rodziców dziecka.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej jest potwierdzenie faktu, że dziecko wcześniej realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub posiada pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 4. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dołączenie jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej.
 5. Zapisy będą się odbywać w dniach od 13 do 31 marca 2017r.
 6. Do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc również dzieci spoza rejonu szkoły.
 7. Liczba uczniów w jednym oddziale nie może przekroczyć 25.
 8. W przypadku naboru warunkującego utworzenie więcej niż jednego oddziału dyrektor szkoły powołuje zespół dokonujący przydziału dzieci do poszczególnych oddziałów. W skład zespołu wchodzą pedagog szkolny i nauczyciele wychowawcy przyszłych oddziałów klas pierwszych.
 9. Do dnia 28 kwietnia 2017r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.
 10. Rodzice po zapoznaniu się z przydziałem dziecka do oddziału mogą w ciągu dwóch dni złożyć pisemną prośbę (z uzasadnieniem) do dyrektora szkoły o zmianę przydziału; prośby rozpatruje dyrektor szkoły po konsultacji z zespołem dokonującym przydziału dzieci do oddziałów klasowych w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.
 11. Dyrektor zorganizuje zebranie informacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych. Na zebraniu rodzice kandydata w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzają wolę jego przyjęcia do klasy pierwszej.

  * wzory dokumentów dostępne w zakładce DO POBRANIA