Dyrektor Szkoły Podstawowej ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

 

  1. W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie - urodzone w roku 2012, które realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
  2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok, decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przedłożonej w sekretariacie szkoły przez rodziców dziecka.
  3. Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej jest potwierdzenie faktu, że dziecko wcześniej realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub posiada pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
  4. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dołączenie jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej.
  5. Zapisy będą się odbywać w dniach od 4 do 15 marca 2019r.
  6. Do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc również dzieci spoza rejonu szkoły.
  7. Do dnia 2 kwietnia 2019r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  8. Do dnia 9 kwietnia 2019 r. rodzic zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły w formie pisemnego oświadczenia potwierdzenie woli przyjęcia
  9. Do dnia 12 kwietnia 2019r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  10. Dyrektor zorganizuje zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.