W dniu 22 maja 2017r. odbędzie się wywiadówka śródroczna dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum według następującego harmonogramu:

16.00 – 17.00 Akademia z okazji Dnia Rodzica oraz spotkanie z policjantem poświęcone zagrożeniom związanym ze spożywaniem przez nieletnich alkoholu i stosowaniem innych środków uzależniających, a także obowiązków rodzicielskich w sprawowaniu dozoru nad nieletnimi oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

17.00 – 18.00 spotkanie z wychowawcami

17.30 – 18.30 konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.