Get Adobe Flash player

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej

ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2015/2016

 

1.      W szkole organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny.

2.      W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci pięcioletnie - urodzone w 2010r.

3.      Do oddziału przedszkolnego mają prawo być przyjęte również dzieci czteroletnie  - urodzone w 2011r.

4.      Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka.

5.      Zapisy będą się odbywać w dniach od 3 do 31 marca 2015r.

6.      Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekroczyć 25.

7.      Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci spoza rejonu szkoły.

8.      W przypadku naboru warunkującego utworzenie więcej niż jednego oddziału przedszkolnego dyrektor szkoły powołuje zespół dokonujący przydziału dzieci do poszczególnych oddziałów. W skład zespołu wchodzą pedagog szkolny i nauczyciele wychowawcy przyszłych oddziałów.

9.      Istnieje możliwość objęcia dzieci  uczęszczających do oddziału przedszkolnego opieką świetlicy w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

10.  Dla dzieci rodzice mogą wykupić obiady w stołówce szkolnej.

11.  W ostatnim tygodniu maja zostanie zorganizowane zebranie informacyjne dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego. W przypadku utworzenia więcej niż jednego oddziału dyrektor  przedstawi propozycję przydziału dzieci do poszczególnych oddziałów. O terminie spotkania rodzice zostaną powiadomieni dwa tygodnie wcześniej (szkolna tablica ogłoszeń, strona internetowa szkoły).

12.  Rodzice po zapoznaniu się z przydziałem dziecka do oddziału mogą w ciągu siedmiu dni złożyć pisemną prośbę (z uzasadnieniem) do dyrektora szkoły o zmianę przydziału; prośby rozpatruje dyrektor szkoły po konsultacji z zespołem dokonującym przydziału dzieci do oddziałów w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku..

13.  Od 10 czerwca informacja o przydziale dzieci do poszczególnych oddziałów będzie dostępna w sekretariacie szkoły.

 

"Karta zapisu" dostępna w zakładce DO POBRANIA

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej

ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej

na rok szkolny 2015/2016

 

1.      W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a)      siedmioletnie - urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia  2008r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,

b)      sześcioletnie - urodzone w 2009r.

2.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok, decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opiniiporadni psychologiczno-pedagogicznej przedłożonej w sekretariacie szkoły przez rodziców dziecka.

3.      Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej jest potwierdzenie faktu, że dziecko wcześniej realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub posiada pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

4.      Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dołączenie jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej.

5.      Zapisy będą się odbywać w dniach od 3 do 31 marca 2015r.

6.      Do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc również dzieci spoza rejonu szkoły.

7.      Liczba uczniów w jednym oddziale nie może przekroczyć 25.

8.      W przypadku naboru warunkującego utworzenie więcej niż jednego oddziału dyrektor szkoły powołuje zespół dokonujący przydziału dzieci do poszczególnych oddziałów. W skład zespołu wchodzą pedagog szkolny i nauczyciele wychowawcy przyszłych oddziałów klas pierwszych.

9.      W roku szkolnym 2015/2016 podziału uczniów klasy I na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

10.  Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły, dokonując podziału, może przyjąć ucznia klasy I, odstępując od powyższej zasady.

11.  W ostatnim tygodniu maja zostanie zorganizowane zebranie informacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych. W przypadku utworzenia więcej niż jednego oddziału dyrektor przedstawi propozycję przydziału dzieci do oddziałów klasowych. O terminie spotkania rodzice zostaną powiadomieni dwa tygodnie wcześniej (szkolna tablica ogłoszeń, strona internetowa szkoły).

12.  Rodzice po zapoznaniu się z przydziałem dziecka do oddziału mogą w ciągu siedmiu dni złożyć pisemną prośbę (z uzasadnieniem) do dyrektora szkoły o zmianę przydziału; prośby rozpatruje dyrektor szkoły po konsultacji z zespołem dokonującym przydziału dzieci do oddziałów klasowych w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.

13.           Od 10 czerwca informacja o przydziale dzieci do poszczególnych oddziałów będzie dostępna w sekretariacie szkoły.

 

"Wniosek" dostępny w zakładce DO POBRANIA

 

Karnawał - fotoreportaż

Poprawiony (sobota, 21 lutego 2015 23:36)

 

Kalendarz szkolny