Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

 1. W szkole organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny.
 2. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci sześcioletnie - urodzone w 2012r.
 3. Do oddziału przedszkolnego mają również prawo być przyjęte dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie.
 4. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka.
 5. Zapisy będą się odbywać w dniach od 1 do 16 marca 2018r.
 6. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci spoza rejonu szkoły.
 7. Do dnia 5 kwietnia 2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do dnia 18 kwietnia 2018r. - lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 8. Dyrektor zorganizuje zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

 1. W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie - urodzone w roku 2011, które realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok, decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przedłożonej w sekretariacie szkoły przez rodziców dziecka.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej jest potwierdzenie faktu, że dziecko wcześniej realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub posiada pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 4. Zgłoszenia dziecka dokonują jego rodzice poprzez wypełnienie odpowiedniej karty w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora. Przy zapisie rodzic proszony jest o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dołączenie jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej.
 5. Zapisy będą się odbywać w dniach od 1 do 16 marca 2018r.
 6. Do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc również dzieci spoza rejonu szkoły.
 7. Do dnia 5 kwietnia 2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a do dnia 18 kwietnia 2018r. - lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 8. Dyrektor zorganizuje zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów przyjętych do klasy pierwszej.

Druki są dostępne w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia prosimy składać w godzinach od 7.30 do 15.00.

Polecamy uwadze wszystkich rodziców nową zakładkę na naszej stronie - PORADY LOGOPEDY.

Pani mgr Agnieszka Migas-Franczyk udziela wskazówek jak pracować z dzieckiem, aby jego mowa była prawidłowa.

Warto przeczytać artykuły: "Rodzicu, Twoje dziecko prosi ..." oraz "Etapy mowy".

Praktyczne ćwiczenia można znaleźć w artykułach: "Ćwiczenia oddechowe" i "Ćwiczenia percepcji słuchowej".

 

 
 

W dniu 18 stycznia 2018r. odbędzie się spotkanie z rodzicami na zakończenie I półrocza.

Plan spotkania:
16.30 - 17.00 - zebranie Rady Rodziców
17.00 – 18.00 – spotkanie z wychowawcami
17.30 - 18.30 - rozmowy indywidualne

Jasełka zostały odwołane z powodu z powodu nieobecności opiekuna koła teatralnego.